Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gesloten met My Team BVBA, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarshot, Martelarenstraat 36 en gekend onder het ondernemingsnummer BE 0525.754.747 (hierna “My Team” genoemd) en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten (hierna klant genoemd).

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan My Team opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. My Team: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder Artikel 1a. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Informatiedragers: magnetische banden, schijven, optische schijven (CD, DVD, BluRay, …), USB-sticks en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;

Artikel 2: Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de klant en My Team gesloten overeenkomsten.
Algemene (inkoop-)voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht My Team niet tot het sluiten van een overeenkomst met de klant.
Aanbiedingen van My Team zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard tenzij anders overeengekomen. Onder aanbod wordt verstaan een aan My Team gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4: Annulering
De klant is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat My Team met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor My Team ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door My Team geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die My Team reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5: Prijs
Alle opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
De prijs die My Team voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 6: Prijswijzigingen
My Team is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de klant aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de klant die My Team tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs. My Team is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de klant wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. My Team zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn
Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant de volledige prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 10 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. VZW’s, Clubs of Verenigingen in ruime vorm tellen niet mee onder de noemer ‘bedrijven’. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de klant in verzuim zonder dat ingebrekestelling door My Team is vereist.
My Team is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s, proeven, cliché- of matrijskosten, enz.
De klant is ten allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van My Team zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan My Team te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat My Team daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van My Team tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
Indien de klant niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd.
Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de klant naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van 100,00 euro.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar My Team zijn bedrijf uitoefent.
My Team is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
De klant is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door My Team te leveren zaken. De klant zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van My Team bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
Iedere levering van zaken door My Team aan de klant geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de klant al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de klant, tenzij franco levering is overeengekomen. De klant draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet/internet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van My Team door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
My Team is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de klant.

Artikel 9: Termijn van levering
Leveringstermijnen moeten steeds als niet-bindend worden beschouwd. De in het aanbod en/of opdrachtbevestiging genoemde termijnen voor de uitvoering van de opdracht komen overeen met de betreffende stand van de planning. Als de termijn niet wordt nagekomen moet aan de My Team een passende extra leveringstermijn worden verleend. Als binnen deze extra leveringstermijn geen levering heeft plaatsgevonden kan de klant zich van de overeenkomst terugtreden. Tot dit tijdstip kunnen de door de klant bestelde en aangenomen leveringen en diensten door de My Team in rekening worden gebracht.
De binding van My Team aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de klant wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud My Team in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
De klant is bij de uitvoering van de overeenkomst door My Team gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door My Team mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van My Team, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtnemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze algemene voorwaarden.
Bij niet-naleving door de klant van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de klant in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door My Team nodig is. My Team is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de klant dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal My Team de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
De klant is gehouden met bekwame spoed (binnen de 24u) na aflevering te onderzoeken of My Team de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden My Team er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De klant dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering.
My Team is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen.
De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de klant in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 5 werkdagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert klant als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van My Team voor de klant redelijkerwijs mogelijk is.
De prestatie van My Team geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de klant het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de klant het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
De klant draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door My Team niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de klant daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven
De klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van My Team ontvangen zet-, druk of andere proeven (zoals bestelbonnen waar goedkeuring voor nodig is) zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan My Team terug te zenden.
Goedkeuring van de proeven door de klant geldt als erkenning dat My Team de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
My Team is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
Elke op verzoek van de klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13: Afwijkingen
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages; oplage tot 20.000 eenheden: 10%, oplage van 20.000 en meer: 5%.
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van drukwerk is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de algemeen aanvaarde tolerantienormen.
Afwijkingen in de overige door My Team gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.

Artikel 15: Auteursrechten etc.
De klant garandeert My Team, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de klant ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De klant vrijwaart My Team zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is My Team bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat My Team door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal My Team de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft My Team steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
De door My Team volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor My Team bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
De klant verkrijgt na levering door My Team het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door My Team in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de auteurswet of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc.
Alle door My Team vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van My Team, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
My Team is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de klant af te geven.
My Team is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de klant te bewaren. Indien My Team en de klant overeenkomen dat deze zaken door My Team zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat My Team instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 17: Eigendom klant, pandrecht
My Team zal de door de klant in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de klant tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De klant dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
De klant is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan My Team van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De klant dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door My Team worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de klant My Team op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
De klant verleent My Team pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met My Team door hem in de macht van My Team worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de klant in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan My Team verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Door de klant aangeleverde materialen en producten
Indien de klant met My Team is overeengekomen, dat de klant materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De klant zal hiertoe instructies van My Team vragen.
De klant is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De klant zal hiertoe de opgave van My Team een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door My Team houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen. vragen.
My Team is niet gehouden de van de klant ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
My Team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor My Team onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de klant aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan My Team getoonde monster en de later door de klant voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
My Team staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de klant niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan My Team noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de klant ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
De klant is gehouden My Team op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
My Team is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de klant aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom.

Artikel 19: Overmacht
Tekortkomingen van My Team in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
Tekortkomingen van My Team in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan My Team toe te rekenen en geven de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 20: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van My Team uit hoofde van de overeenkomst met klant is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
My Team is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat klant de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
My Team is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de klant.
My Team is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de klant ontvangen en door My Team te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de klant My Team niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

Artikel 21: Geschillen & Toepasselijk recht
Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat dit het geval is.
De overeenkomst tussen My Team en de klant wordt beheerst door het Belgisch Recht. In geval van geschillen is de rechtbank te Hasselt bevoegd.